Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Giriş

Giriş

Pandemi Döneminde Türkiye’de Dini Hayat: Din Görevlileri Örneğinde Din Hizmetlerine Genel Bir Bakış

Pandemi Döneminde Türkiye’de Dini Hayat: Din Görevlileri Örneğinde Din Hizmetlerine Genel Bir Bakış

Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu  ve Emine Kaya Rapor yakın zamanda kamu oyu ile Paylaşılmıştır. Covid-19 ya da koronavirüs salgınının ilk günlerden itibaren tüm dünyayı saran etkisi, din görevlileri ve din hizmetleri alanında da derinden hissedilmiştir. Bu durum, söz konusu dinamik süreçte dini hayatın değişen seyrinin değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Pandemi döneminde Türkiye’de salgının dini hayat ve […]

Kur’an Yorumlarının Hermenötik Bağlamı

Kur’an Yorumlarının Hermenötik Bağlamı

Prof. Dr. Yasin Aktay Giriş İslam’da Yorumun ikili Temayülü: Fıkıh ve Tefsir Kuranı anlamak veya doğru yorumunu yapmak, vahyin kesildiği andan itibaren müslümanların hayatla bağlarını Kuranla kurma yönündeki çabalarını belirleyen temel bir kaygı olmuştur. Makalenin tam metni için: http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/1996_1-2-3-4/1996_1-2-3-4_AKTAYY.pdf    

‘YAPI-FAİL’ BAĞLAMINDA İLİŞKİSEL DİN SOSYOLOJİSİ PARADİGMASI VE SANAL DİNİ CEMAATLER

‘YAPI-FAİL’ BAĞLAMINDA İLİŞKİSEL DİN SOSYOLOJİSİ PARADİGMASI VE SANAL DİNİ CEMAATLER

Dr. (aday) Yusuf Yaralıoğlu Bu çalışma sosyoloji tarihinde yapı-fail ilişkisinin tarihsel anlamda günümüze kadar geçirdiği süreci, din sosyolojisi disipliniyle bağlantılı olarak ele almaktadır. Ayrıca çalışma, özel sosyoloji disiplinleri arasında yer alan din sosyolojisi disiplininin artık, küreselleşme ve modernleşme süreçlerinin bir sonucu olarak yaşanan iletişimsel gelişmeler ışığında, toplumsal araştırmalarda karma teorilere yönelmesini ele almaktadır. Bu bağlamda […]

GEÇ MODERN ÇAĞDA İSLAMİ VE BA-HAİ MODERNLEŞMELERİNDEKİ KORKU VE OTORİTENİN ETKİSİ: LİBERAL BİR PERSPEKTİF, (yazar: Geoffrey P. NASH)

GEÇ MODERN ÇAĞDA İSLAMİ VE BA-HAİ MODERNLEŞMELERİNDEKİ KORKU VE OTORİTENİN ETKİSİ: LİBERAL BİR PERSPEKTİF, (yazar: Geoffrey P. NASH)

Çev. Dr. Mustafa Derviş Dereli Dr. Abdullah Ömer Yavuz Geç modern dünyada korku, otoriterleşmenin ve şiddet içeren dini-politik hareketlerin yükselmesinde en büyük faktördür. Bu makale Anthony Giddens ve Charles Taylor’ın seküler çağda benlik kavramsallaştırmalarından yararlanmakta ve bunları Batılı küresel yayılma bağlamında 19. yüzyılın sonunda Doğu’da ortaya çıkan iki modernist dini eğilime uyarlamaktadır. Akılcılığın ve özgür […]

Bilimsel Sosyal Bilim İdealinin Açmazları: Bir Hermenötik Açılım Teklifi

Bilimsel Sosyal Bilim İdealinin Açmazları: Bir Hermenötik Açılım Teklifi

Prof. Dr. Kemal Ataman Pozitivist epistemolojik geleneği pozitivist kılan önemli ilkelerden biri metot birliği tezidir. Bu ilkeye göre doğa bilimleri ile beşeri/sosyal bilimler arasında metodolojik bir ayrışmaya gitmeyi gerektirecek ciddi bir fark yoktur. Dolayısıyla sosyal bilimcilerce yürütülen her türlü araştırma sonuçlarının geçerli olabilmesi için doğa bilimlerinde kullanılan metotların genel karakteri ile örtüşmesi gerekir. Bilimde pozitivist […]

SOSYOLOJİK OLARAK DİN VE TOPLUM İLİŞKİLERİ

SOSYOLOJİK OLARAK DİN VE TOPLUM İLİŞKİLERİ

Dr. Abrurrahman Güneş Din, insanlık tarihi kadar eskiye uzanır. Bireysel olarak dine inanmayanlara rastlanmıştır. Fakat bir toplumun tümüyle ateist olduğu görülememiştir. Din günümüzde de yükselen bir değer olmaya devam etmektedir. Toplum ve din arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Din, toplumun bütün alanları üzerinde etkili olduğu gibi toplum da aynı şekilde dini her yönüyle etkisi altına […]

Sosyoloji ve İlahiyat(çı) Açısından Anlamı

Sosyoloji ve İlahiyat(çı) Açısından Anlamı

Toplumun bilimi olan sosyoloji geçmişe bakan yönüyle tarihte yaşamış toplumları anlamamıza yararken aynı zamanda içinde yaşadığımız çağın toplumlarını anlamak ve açıklamak konusunda da sosyal bilimler arasında ilk sıraya yerleştirilebilir. Sosyolojiyi anlarken bu bilimin bir geçmişi ve bilimler tasnifinde bir yeri olduğu akılda tutulmalıdır. Sosyolojinin dilinden konuşabilmek elbette ki bir donanımın ve elde edilmesi gereken bir […]

DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI

DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI

Din ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamaya ve yorumlamaya çaba sarf eden Din Sosyolojisi oldukça uzun sayılabilecek bir süreden beri önemli düşünsel ve pratik deneyimler elde etmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar önem taşıyacak bir düzeyde ilgi ve tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Yaşanan bu gelişmeler; Din Sosyolojisi disiplininin artık yeni yeni ortaya çıkıp gelişme gösteren bir […]

Mabetten Medeniyete

Mabetten Medeniyete

Prof. Dr. Özcan Güngör : Mabetler, inananları inanç temelli bir gaye etrafında toplayarak “biz olma” ve “bir gruba aidiyet” bilincinin kazanılmasına katkı sağlar. Dünyada pek çok farklı toplum biçimine ve onların medeniyetlerine rastlanılsa da büyük medeniyet kurmuş bütün milletlerin çıkış noktası kutsal bir mabedin bulunduğu şehirdir. Hakikaten yeryüzünde mabetsiz bir toplum bulmak mümkün değildir. Bu bağlamda her medeniyetin ruh kökünü yansıtan bir değerler manzumesi vardır. Bu yönüyle inanan, düşünen, imar […]