Toplumsal Bir Kurum Olarak Ailenin İşlevleri

Aile toplumsal örgütlenmenin ve toplumsal kurumlaşmanın temel işlevsel bir öğesi ve çekirdeğidir. Birçok toplumsal kurum gibi aile de insanlık tarihi boyunca önemli değişiklikler geçirmiş işlevlerinde farklılaşmalar olmuş, ancak hiçbir toplumda yerini, önemini ve değerini yitirmemiştir. Bu makalenin amacı, toplumsal bir kurum olarak ailenin işlevlerini sosyolojik bir bakış açısıyla belirlemek, toplumdaki önemini vurgulamaktır. Bu çalışmada konu ile ilgili kitap makale gibi sosyolojik literatür ile araştırma raporları taranmış elde edilen bilgilerle ailenin işlevleri belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen verilere dayanarak ailenin işlevleri;1)biyolojik işlev, 2)psikolojik işlev, 3) eğitim işlevi, 4)toplumsal işlev, 5) kültürel işlev, 6)ekonomik işlev olmak üzere altı temel başlık altında tespit edilerek incelenmiştir. Araştırma, geçmişte ve halen devam eden ailenin işlevlerini belge veya doküman taramasıyla belirleyen belgesel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Anahtar sözcükler: aile, toplumsal kurum, işlev, ailenin işlevleri.

 

İbarahim KIR 

 

https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6150/82609

YORUM GÖNDER.