Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Ali Ermiş
Din Sosyolojisinde Bir Dini Otorite Tipi Olarak Din Kurucusu

Din Sosyolojisinde Bir Dini Otorite Tipi Olarak Din Kurucusu

“Din kurucusu”, J. Wach’ın, dini otorite tipolojisinin önemli kavramlarından biridir. Weber, dinî otoritenin karizma sayesinde kullanıldığını belirtir. Wach, Weber’in dinî otorite tipleri konusundaki ilk sistematik incelemesinden ilham almıştır. O, dinî otoriteyi kullananları çeşitli niteliklerine göre sınıflandırmıştır. ‘Din Kurucusu’ kavramı, karizmatik şahsiyetin temel niteliğini veya faaliyetini değil, onun yaptıkları ve söylemlerinin, tarihi ve sosyal süreçte yaptığı […]

Salgın Dönemi Sosyolojisi: Fırsatlar ve Tehditler

Salgın Dönemi Sosyolojisi: Fırsatlar ve Tehditler

BEYİN FIRTINASI HAKKINDA Mart 2016 tarihinde kurulan Analytic Divinity Center tarafından online düzenlenen “Salgın Sosyolojisi: Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı 2. Online Beyin Fırtınası Toplantısı 01-11 Nisan 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilmiştir. Zeliha Ö. Ayata tarafından ön hazırlığı yapılan beyin fırtınası, yarı yapılandırılmış başlıklar le katılabilen ilgili uzman kişlerle gerçekleştirilmiştir. Toplantı nihayetinde Andcenter Editörü Mehmet Emin […]

Sosyolojik Teori ve Din

Sosyolojik Teori ve Din

  Din sosyolojisinin kökleri, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında ayn bir sosyal bilim disiplini olarak ortaya çıkan sosyolojinin başlangıcına kadar uzanmaktadır. Sosyolojinin birçok alt disipline bölünmesinden önce 111 din, genel olarak insanın sosyal davranışının ve toplumun anlaşılmasına yönelik analizlerde önemli bir kurum olarak dikkate alınmıştır. Çünkü toplumu ve insanların sosyal davranışlarını anlamada din […]

Din Sosyolojisi

Din Sosyolojisi

http://isamveri.org/pdfdrg/D00001/2006_C47_2/2006_47_2_CAPCIOGLUI.pdf   Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu

“Bilgi Çağında” Din, Kültür ve Toplum

“Bilgi Çağında” Din, Kültür ve Toplum

  Sosyolojinin bazı biçimlerinde, çalışmanın ana konusu olarak ”kültür”, “toplum”la yer değiştirir hale geldi. Bu, kültürün, teknoloji gibi daha önemli sayılan bir şeyle belidendiği indirgemecilik çeşitlerinin gelişimine izin verirken, aynı zamanda insan ontolojisiyle hususi bir meşguliyeti önemsemeyen epistemıvlojik bir relativizmi cesaretlendirdi. “Bilgi çağı”nın bazı önemli çağdaş açıklamalan, bu iki özelliği de gözler önüne seriyor. Bu […]

Göç bağlamında kadının dinsel dönüşümü (Diyarbakır örneği)

Göç bağlamında kadının dinsel dönüşümü (Diyarbakır örneği)

Göç köklü toplumsal değişim süreçlerinden biridir. Dolayısıyla göç ve kentleşme sürecinde diğer toplumsal olgularda meydana gelen değişimle birlikte dindarlığın teorik(inanç), pratik(ibadet) ve sosyal boyutlarında da farklılaşmalar olmaktadır. Türkiye bir göç ülkesi olarak kabul edilmesine rağmen, göç kadın bağlamıyla çok az ele alınmaktadır. Bu çalışmada kadının göç bağlamında yaşadığı dinsel dönüşüm Diyarbakır ölçeğinde incelenmiştir. Göç olgusunun […]

Almanya’da Türkler: Sürekli Yabancılık, Kültürel Çatışma ve Din

Almanya’da Türkler: Sürekli Yabancılık, Kültürel Çatışma ve Din

Bu makale, Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin kimlik ve dinle ilgili sorunlarını, zaman içerisinde anlam ve boyut değiştiren konumlarına göre tartışmaktadır. Dış göç ve göçmenlerin konumunu açıklayan çeşitli kuramsal yaklaşımlara değinilmiş, ancak göçmenlerin öznel anlatılarına önem veren nitel bir yaklaşım izlenmiştir. Bu çerçevede yapılan gözlem ve mülakatlar, yazının temel veri kaynağını oluşturmaktadır. Türk göçmenlerin Almanya’daki statü […]

Toplumsal Bir Kurum Olarak Ailenin İşlevleri

Toplumsal Bir Kurum Olarak Ailenin İşlevleri

Aile toplumsal örgütlenmenin ve toplumsal kurumlaşmanın temel işlevsel bir öğesi ve çekirdeğidir. Birçok toplumsal kurum gibi aile de insanlık tarihi boyunca önemli değişiklikler geçirmiş işlevlerinde farklılaşmalar olmuş, ancak hiçbir toplumda yerini, önemini ve değerini yitirmemiştir. Bu makalenin amacı, toplumsal bir kurum olarak ailenin işlevlerini sosyolojik bir bakış açısıyla belirlemek, toplumdaki önemini vurgulamaktır. Bu çalışmada konu […]