DİN-SİYASET İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA FÂRÂBÎ VE MÂTURÎDÎ

Doç. Dr. Mustafa Yıldız

Fârâbî ve Mâturîdî aynı dönem içerisinde yaşamış olmakla birlikte birbirinden ne ölçüde haberdar olduğu bilinmemektedir. Şu var ki gerek yöntem, gerek terminoloji ve gerekse de yararlandıkları kaynaklar
bakımından bu iki büyük Türk bilgini arasında farklılıklara karşın özellikle dünya görüşü açısından önemli benzerlikler olduğu da görülebilir. Burada her iki düşünürüz için de, İslam dünyasının çok
katmanlı ve çok kültürlü yapısı ancak akıl merkezinde gelişebilecek bir siyaset anlayışıyla yönetilebileceğine yönelik bir anlayış söz konusudur. Bu itibarla Fârâbî millet öğretisi ile Mâturîdî ise şeriat kavramına
yüklediği anlam ile din siyaset ilişkisini evrensel bir temele dayandırmıştır.

Makalenin tamamı için https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/219958 tıklayınız.

YORUM GÖNDER.