Sosyolojik Bir Teori Olarak Sembolik Etkileşimiliğin Ontolojik Temeli ve Din Olgusu

Prof.Dr.Özcan Güngör

Çalışmada, sosyal bilim paradigması açısından ontolojik sorular olan
“gerçekliğin doğası nedir?”, “İnsanın doğası nedir?”, “Toplumun doğası nedir?”,“Olgular arasındaki ilişkiler nasıldır?” ve “birey / yapı ilişkisinin boyutları nelerdir?” Sorularına sembolik etkileşimci teoriye dayalı cevaplar üretmeye çalıştık. Ayrıca sembolik etkileşimci teoriyi anlayıcı yaklaşım paradigması içinde sosyolojik bir teori olarak ele alarak, teorinin temel varsayımlarının ontolojik sorulara muhatap kılınarak açıklanması ve bunun da din sosyolojisi alanına ne derece taşınabilirliğinin tartışılması çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Anahtar kelimeler: Ontolojik sorular, sembolik etkileşimcilik, din sosyolojisi,G. H. Mead, anlayıcı paradigma.

YORUM GÖNDER.