DİN-SİYASET İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA FÂRÂBÎ VE MÂTURÎDÎ
Kitle İletişim Araçları, Medya ve Din İlişkisi Üzerine
Din Sosyolojisi Makalesinin Sosyolojik Perspektifi
Modern Dünyada Din Sosyolojisi
Bilgi Sosyolojisi Bağlamında Bilimsel Tefsir Geleneği Üzerinde Değerlendirmeler
Din Sosyolojisi Alanındaki Araştırmalar İçin Yurt içi ve Yurt Dışı Faydalı Site ve Linkler
‘YAPI-FAİL’ BAĞLAMINDA İLİŞKİSEL DİN SOSYOLOJİSİ PARADİGMASI VE SANAL DİNİ CEMAATLER
GEÇ MODERN ÇAĞDA İSLAMİ VE BA-HAİ MODERNLEŞMELERİNDEKİ KORKU VE OTORİTENİN ETKİSİ: LİBERAL BİR PERSPEKTİF, (yazar: Geoffrey P. NASH)
Bilimsel Sosyal Bilim İdealinin Açmazları: Bir Hermenötik Açılım Teklifi
Sekülerleşme Nedir?
SOSYOLOJİK OLARAK DİN VE TOPLUM İLİŞKİLERİ
Sosyoloji ve İlahiyat(çı) Açısından Anlamı
DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI