DİN-SİYASET İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA FÂRÂBÎ VE MÂTURÎDÎ

Doç. Dr. Mustafa Yıldız Fârâbî ve Mâturîdî aynı dönem içerisinde yaşamış olmakla birlikte birbirinden ne ölçüde haberdar olduğu bilinmemektedir. Şu var ki gerek yöntem, gerek terminoloji ve gerekse de yararlandıkları kaynaklar bakımından bu iki büyük Türk bilgini arasında farklılıklara karşın özellikle dünya görüşü açısından önemli benzerlikler olduğu da görülebilir. Burada her iki düşünürüz için de,

Devamını Oku

Kitle İletişim Araçları, Medya ve Din İlişkisi Üzerine

Prof.Dr. Mustafa Arslan Günümüzde bir iletişim çağında yaşamaktayız. İletişim araçlarının hızlı gelişimi medyanın hayatın bütün alanlarında etkin olmasını sağlamıştır. İletişim araçlarının teknolojik gelişimi sürecinde kültür, iletişim araçları vasıtası ile olabildiğince kitleselleşmiş ve bir endüstri halini almıştır. Bu durum popüler kültürün eski dönemlere oranla önemini ve etkinliğini artırmıştır. Bu sürece paralel olarak gelişmiş ülkelerde kutsala dönüş

Devamını Oku

Din Sosyolojisi Makalesinin Sosyolojik Perspektifi

Din kurumu çeşitli sosyolojik teorilerle değerlendirilebilir çünkü bu kurum her toplumun parçası olma durumundadır. Toplumla beraber bir tür din bulmak mümkündür. Bu teoriler arasında işlevselcilik, çatışma ve etkileşim teorileri, her birinin din kurumu üzerine sahip olduğu etkiyi değerlendirmek için kullanılacaktır. Sosyolog, dinin bireyler ve kurum üzerindeki sosyal etkisiyle ilgilenme eğilimindedir. (Schaefer, 2009, p.323) (Bu teoriler)

Devamını Oku

Modern Dünyada Din Sosyolojisi

Prof.Dr. Hüsnü Ezber Bodur Sosyoloji 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Batı Avrupa’da gözlemlenen sosyal yapı ile ilgili değişimi açıklamak üzere bir dizi teori ve kavramlardan meydana gelen sosyal bilim dalıdır. Sosyolojinin klasiklerinin birçoğunun toplum çözümlemelerinde evrensel bir kurum olan dinin oldukça önemli bir konumda olduğu görülmüştür. Bu yüzden sosyolojinin alt disiplinlerinden biri olan ve dini

Devamını Oku

Bilgi Sosyolojisi Bağlamında Bilimsel Tefsir Geleneği Üzerinde Değerlendirmeler

Prof. Dr. Özcan Güngör Dr. Abdussamet Varlı Öz: Bilgi sosyolojisi bilginin toplumsallığını inşa ederken onun var oluşu ve gerekçesi olarak toplumu işaret eder. Çünkü her hangi bir bilginin alıcısı, üreticisi ve yeniden yorumlayıcısı yoksa o bilginin bir önemi de yoktur. İşte bilginin bu deverandaki durumu onun toplumsal olanla zorunlu olarak ilişki kurması sonucuna yol açmaktadır.

Devamını Oku

Din Sosyolojisi Alanındaki Araştırmalar İçin Yurt içi ve Yurt Dışı Faydalı Site ve Linkler

Din Sosyolojisi ve Sosyoloji alanlarını içeren tez, makale ve diğer akademik çalışmalar için hazırlanmış olan site link bilgileri, akademik alanda büyük kolaylıklar sağlamaktadır.  

Devamını Oku

‘YAPI-FAİL’ BAĞLAMINDA İLİŞKİSEL DİN SOSYOLOJİSİ PARADİGMASI VE SANAL DİNİ CEMAATLER

Dr. (aday) Yusuf Yaralıoğlu Bu çalışma sosyoloji tarihinde yapı-fail ilişkisinin tarihsel anlamda günümüze kadar geçirdiği süreci, din sosyolojisi disipliniyle bağlantılı olarak ele almaktadır. Ayrıca çalışma, özel sosyoloji disiplinleri arasında yer alan din sosyolojisi disiplininin artık, küreselleşme ve modernleşme süreçlerinin bir sonucu olarak yaşanan iletişimsel gelişmeler ışığında, toplumsal araştırmalarda karma teorilere yönelmesini ele almaktadır. Bu bağlamda

Devamını Oku

GEÇ MODERN ÇAĞDA İSLAMİ VE BA-HAİ MODERNLEŞMELERİNDEKİ KORKU VE OTORİTENİN ETKİSİ: LİBERAL BİR PERSPEKTİF, (yazar: Geoffrey P. NASH)

Çev. Dr. Mustafa Derviş Dereli Dr. Abdullah Ömer Yavuz Geç modern dünyada korku, otoriterleşmenin ve şiddet içeren dini-politik hareketlerin yükselmesinde en büyük faktördür. Bu makale Anthony Giddens ve Charles Taylor’ın seküler çağda benlik kavramsallaştırmalarından yararlanmakta ve bunları Batılı küresel yayılma bağlamında 19. yüzyılın sonunda Doğu’da ortaya çıkan iki modernist dini eğilime uyarlamaktadır. Akılcılığın ve özgür

Devamını Oku