Din Sosyolojisi
ANASAYFA › Emin Sarıkaya
Din Sosyolojisinin Tarihçesi- V

Din Sosyolojisinin Tarihçesi- V

İslam dini ve onun kutsal kitabı Kuran’ın etrafında birçok bilim ve birtakım düşünce sistemleri meydana gelmiştir. Bütün bu bilimlerde ve düşünce sistemlerinde sosyalle ilgili pek çok bilgi mevcuttur. Mesela Tefsir, Fıkıh, Kelam, Mezhepler Tarihi gibi. Bu bilgiler değerlendirildiğinde bir “İslam Düşüncesi ve Müslüman Toplumlar Sosyolojisi” yapılabilir.

Din Sosyolojisi Tarihçesi – IV

Din Sosyolojisi Tarihçesi – IV

Dini bir yanılsama olarak kabul eden ve değerlendiren felsefeci ve sosyologlar din-toplum ilişkisinden doğan yapılara olumsuz fonksiyon yüklerler. Özellikle Marksist teori çerçevesinde Adorno (1903-1969), Horkheimer, K. Barth (1886-1968), M.Buber (1878-1965), J. Habermas, E.Bloch, Frankfurt grubu olarak bu çizgiyi takip ederler. S. Freud (1856-1939) da bir psikolog olarak (O şöyle der: Bir dinin teşekkülü kesin içgüdüsel […]

Din Sosyolojisi Tarihçesi- III

Din Sosyolojisi Tarihçesi- III

Comte’dan sonra Avrupa’da en çok etki yapan Fransız sosyologudur. 15 Nisan 1858’de Epinal’de doğmuş ve 15 Kasım 1917’de ölmüştür. Bordeaux Edebiyat Fakültesi’nde uzun yıllar pedagoji dersleri okutmuştur. Daha sonra Paris Edebiyat Fakültesi’ne geçmiş ve burada ölümüne kadar pedagoji ve sosyoloji okutmuştur.

Bilimsel Araştırma Yöntem-Teknikleri

Bilimsel Araştırma Yöntem-Teknikleri

Bilim, deneysel araştırmaya ilişkin dizgesel yöntemlerin, veri çözümlemelerinin, kuramsal düşünmenin ve savların mantıksal değerlendirmesinin, belirli bir konu hakkında bir bilgi bütünü geliştirmek için kullanılmasıdır. “Bilim, doğru düşünme ve sistematik bilgi edinme sürecidir” (Türkdoğan, 1989: 13) Yöntem, bilimsel bilgi elde etme sürecinde, araştırmacılara araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini sistematik olarak sunan bir yol haritasıdır.

Din Sosyolojisinin Tarihçesi – VI

Din Sosyolojisinin Tarihçesi – VI

Tanzimat döneminin önde gelen düşünürlerinden olan Ahmet Cevdet Paşa, büyük bir devlet adamı olduğu kadar aynı zamanda tarihçi, hukukçu, edip,eğitimci ve sosyolog / din sosyologudur. Dolayısıyla o, çok yönlü bilim adamı türünün son örnekleri arasındadır. Hem bilimde hem de siyasette başarılı olmuştur. Bilim adamlığında döneminin tüm payelerini elde etmiş ve bu çerçevede tarih, felsefe, hukuk, […]

Sosyal Değişme ve Din

Sosyal Değişme ve Din

Tarihte olduğu gibi günümüz toplumlarının hayatında da vazgeçilmez bir fenomen olarak yerini alan din, toplumları etkilemekte, yönlendirmekte, toplumların değişim süreçlerinde görece olumlu veya olumsuz roller oynamakta, toplumsal şartlar içinde değişen ve değiştiren bir güç olarak var olmaktadır.

Sekülerleşme ve Din

Sekülerleşme ve Din

Modernleşmenin önemli bir sonucu ve etkisi olarak kabul edilen laiklik, yasama etkinliklerinde dinin etkisini ortadan kaldırarak din-toplum ve din devlet ilişkilerini dönüştürmüş, bu yapının ortaya çıktığı Batı ülkelerinde her ülkenin kendi tarihi ve siyasi deneyimi ile toplumsal birikimine göre şekiller almıştır.

Yeni Dini Hareketler

Yeni Dini Hareketler

19.yy sosyal bilimcilerinin büyük çoğunluğu dinin toplum içerisindeki etkisinin azalması üzerine odaklanmışlardı. Bu yüzden yeni yeni ortaya çıkan dini hareketleri marjinal gruplaşmalar olarak gördüler ve ciddi anlamda incelemeye değer bulmadılar. Özellikle ABD’de 1970’lerden sonra Evanjelik hareketin siyasal alanda da söz sahibi olmaya başlaması, ister istemez sosyal bilimcilerin yeni dini hareketlere odaklanmalarına sebep oldu. * İlahiyat […]

Din Sosyolojisinin Tarihçesi-II

Din Sosyolojisinin Tarihçesi-II

‘Auguste Comte ve Karl Marks anılmadan Sosyoloji teorilerini anlamak ve anlatmak mümkün değildir’. Bu iki ismin Sosyolojiye etkileri bir yana, her ikisinin filozof ve tarih felsefecisi özellikleri sosyologluklarından öndedir.

Din Sosyolojisinin Tarihçesi

Din Sosyolojisinin Tarihçesi

DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHÇESi-I Din Soyolojisinden Evvela Sosyolojinin Nasıl Ortaya Çıktığına Değinmek Gerekir. Sosyolojinin Ortaya Çıkışı Modern Toplumun Ortaya Çıktığı Döneme Denk Gelir.Ve Sosyolojinin Ortaya Çıkışına Etki Den Üç Temel Hadise Vardır.